Regulamin Aplikacji

§ 1. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:
1) Usługodawca/Administrator Danych Osobowych – EON46 Spółka Akcyjna, ul. Młyńska 12 lok. 322, 61-730 Poznań, KRS: 0000810511, NIP:7831803136, REGON: 383714263, kapitał zakładowy: 500.000 zł opłacony w całości, https://sygnalist.com
2) Aplikacja – Aplikacja mobilna SYGNALISTA przeznaczona na urządzenia mobilne obsługiwane przez systemem operacyjny: Android, iOS, umożliwiająca oraz ułatwiająca m.in. informowanie właściwych służb takich jak np.: policja, prokuratura, straż pożarna, straż miejska, pogotowie ratunkowe, o zdarzeniach, naruszeniach prawa, wypadkach, nieetycznych zachowaniach naruszających zasady współżycia społecznego lub normy społeczne.
3) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Aplikacji.
4) Logowanie – czynność polegająca na wprowadzeniu Danych identyfikacyjnych, pozwalająca na identyfikację Użytkownika.
5) Dane identyfikacyjne – login (adres e-mail lub nazwa Użytkownika) i hasło ustalane indywidualnie przez Użytkownika w procesie zakładania Konta Użytkownika w aplikacji Sygnalista.
6) Konto Użytkownika – dodatkowe usługi elektroniczne udostępniane Użytkownikowi w Aplikacji.
7) Urządzenie mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego Android, iOS, w tym także komputer przenośny lub stacjonarny.
8) Regulamin – niniejszy Regulamin Aplikacji mobilnej „Sygnalista“,
9) Rejestracja – założenie konta Użytkownika w Aplikacji dokonane po instalacji Aplikacji na urządzeniu Użytkownika za pośrednictwem formularza rejestracyjnego lub profilu Użytkownika na portalu Facebook lub Google.
10) Forum Sygnalistów – moduł Aplikacji dostępny poprzez stronę internetową Aplikacji, za pomoca którego Użytkownicy mogą wymieniać opinie i publikować wpisy dostępne dla innych zalogowanych Użytkowników.

 

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z Aplikacji.
2. Regulamin, o którym mowa w punkcie 1 jest regulaminem w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2019 r. poz. 123).
3. Właścicielem i operatorem Aplikacji, a także świadczącym za jej pośrednictwem usługi jest Usługodawca.
4. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, wybór i układ prezentowanych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych.
5. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie, zanim między Użytkownikiem a Usługodawcą dojdzie do zawarcia umowy o świadczenie usług w ramach Aplikacji. Regulamin można pobrać, zapisać, a Operator gwarantuje jego pełną dostępność. Postanowienia Regulaminu, które nie zostały udostępnione Użytkownikom w sposób wskazany w zdaniach poprzednich, nie są dla nich wiążące.
6. Przed skorzystaniem z Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się treścią Regulaminu.
7. Aplikację można pobrać i zainstalować bezpłatnie, korzystając ze sklepu internetowego:
a) Google Play (dla systemu Android);
b) App Store (dla systemu iOS);

 

§3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Aplikacji polegają w szczególności na:
a) usługi bezpłatne:
– umożliwienie informowania za pośrednictwem aplikacji właściwych służb takich jak np.: policja, prokuratura, straż pożarna, straż miejska pogotowie ratunkowe o zdarzeniach, naruszeniach prawa, wypadkach, nieetycznych zachowaniach naruszających zasady współżycia społecznego lub normy społeczne przy wskazaniu danych osobowych Użytkownika, w tym w szczególności danych kontaktowych;
– zgłaszanie zawiadomień do właściwych służb, organów bądź podmiotów, w związku ze zdarzeniami, o których mowa powyżej;
– sygnalizowanie ww. podmiotom zdarzeń będących naruszeniami prawa;
– informowanie Użytkowników o produktach i usługach osób trzecich;
– wymiana informacji pomiędzy użytkownikami Aplikacji.
b) usługi odpłatne :
– pozostałe usługi świadczone za pośrednictwem Aplikacji nie wymienione w § 3 pkt. 1.lit. a Korzystanie z usług odpłatnych wymaga zalogowania się do Aplikacji danymi Konta Użytkownika.
2. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, instalacji i korzystania z Aplikacji pokrywa Użytkownik Aplikacji we własnym zakresie na podstawie umowy zawartej z operatorem usługi dostępu do sieci Internet. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnej do korzystania z Aplikacji.

 

§ 4. Rejestracja Użytkownika w Aplikacji

1. Aby móc korzystać z Aplikacji, Użytownik jest zobowiązany dokonać rejestracji poprzez Formularz Rejestracyjny lub z zastosowaniem konta w serwisie Facebook.com lub Google.
2. Pobranie i korzystanie z Aplikacji wymaga:
a) zalogowania się przez Użytkownika do Aplikacji, poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła lub za pośrednictwem Google lub Facebook;
albo:
b) zarejestrowania się przez Użytkownika w Aplikacji, poprzez założenie indywidualnego konta Użytkownika;
c) Potwierdzenia rejestracji zgodnie z niniejszym ust. 4 poniżej.
3. Do dokonania Rejestracji wymagane jest podanie przez Użytkownika następujących danych: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, hasło, powtórzone hasło, miejsce zamieszkania.
4. Dokonanie rejestracji przez Użytkownika jest potwierdzane przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres email wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji linku aktywacyjnego, potwierdzającego tożsamość Użytkownika.
5. Uwierzytelnienie Użytkownika w Aplikacji następuje poprzez kliknięcie w przesłany link aktywacyjny. Brak uwierzytelnienia uniemożliwia korzystanie z konta użytkownika.
6. Przy rejestracji Użytkownik jest zobowiązany do podania pseudonimu, pod którym może korzystać z Forum Sygnalistów i publikować na nim wpisy.
7. Użytkownikowi przysługuje prawo edytowania swoich danych podanych podczas Rejestracji oraz zmiany ustalonego podczas Rejestracji hasła. Edycja oraz zmiana hasła możliwa jest za pośrednictwem Aplikacji, w ustawieniach konta Użytkownika.
8. Usługodawca może rozszerzyć formularz rejestracyjny o dodatkowe pola, których wypełnienie przez Użytkownika jest dobrowolne (dane opcjonalne) i nie ma wpływu na pozytywne zakończenie procesu Rejestracji.

 

§5. Wymagania techniczne

1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników urządzeń mobilnych spełniających wskazane poniżej wymagania techniczne, którzy pobiorą ją z odpowiedniego sklepu i prawidłowo uruchomią na urządzeniu mobilnym.
2. Instalacja Aplikacji wymaga pobrania Aplikacji ze sklepu internetowego określonego w § 2 pkt 5 na urządzenie mobilne Użytkownika.
3. Urządzenie, na którym ma zostać uruchomiona Aplikacja, spełniać musi następujące wymagania techniczne dotyczące systemu operacyjnego:
a) dla wersji Aplikacji pobranej z Google Play – Android w wersji minimum 4.4 KitKat,
b) dla wersji Aplikacji pobranej z App Store – iOS w wersji minimum 9.3.5.
4. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędny jest dostęp do sieci Internet (aktywne połączenie internetowe, aktywne połączenie Wi-Fi) oraz aktywna usługa lokalizacji.
5. Korzystanie z Aplikacji oznacza akceptację treści niniejszego Regulaminu przez Użytkownika. W przypadku braku zgody Użytkownika na akceptację Regulaminu, należy odinstalować Aplikację.

 

§ 6. Zasady korzystania z Aplikacji

1. Z chwilą pobrania i zainstalowania Aplikacji na urządzeniu mobilnym Użytkownika następuje zawarcie przez niego z Usługodawcą, umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach korzystania z Aplikacji, w tym szczególnie usług polegających na dostępie do funkcjonalności Aplikacji.
2. Pobranie Aplikacji ze sklepów wskazanych w § 2 Regulaminu jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług wskazanych w § 3 pkt 1 lit. a jest bezpłatne.
3. Usługodawca dopuszcza możliwość wprowadzenia odpłatnych, dodatkowych funkcjonalności przy dokonywaniu kolejnych aktualizacji Aplikacji. Odpłatne funkcjonalności Aplikacji zostaną w sposób wyraźny oznaczone, tak, aby Użytkownik miał pełna wiedzę na temat wysokości kosztów poniesionych w związku z korzystaniem z odpłatnych funkcjonalności Aplikacji.
4. Zgłaszanie, informowanie lub sygnalizowanie właściwych służb bądź innych podmiotów przez Użytkownika może być anonimowe (poprzez adres e-mail Aplikacji Sygnalista) bądź wysyłane z podaniem danych Użytkownika takich jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, telefon. O wyborze formy zgłoszenia (anonimowe bądź nie) decyduje Użytkownik.
5. Ponadto Użytkownik może wysłać zgłoszenie na wskazany przez siebie adres email jak również przesłać kopię zgłoszenia na swój adres email wskazanych przez Użytkownika przy Rejestracji k– za wskazania adresata odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
6. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania w Aplikacji.
7. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji:
a) w sposób zgodny z obowiązującym prawem, niniejszym Regulaminem i regulaminami sklepów, w których Aplikacja została udostępniona;
b) w sposób niezakłócający funkcjonowania Aplikacji;
c) w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji mobilnych;
d) w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników, Usługodawcy oraz operatora usługi dostępu do sieci Internet;
e) z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych przysługującym im praw.
8. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w zakresie dozwolonego użytku i celów jakim służy Aplikacja.
9. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
10. Użytkownik może w dowolnym czasie przestać korzystać z Aplikacji, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w niniejszym Regulaminie, Polityce Prywatności lub modyfikacji Aplikacji. Zaprzestanie korzystania wymaga odinstalowania Aplikacji z urządzenia mobilnego. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą usunięcia Aplikacji.
11. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, Usługodawca może podjąć działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług, w szczególności usuwać wpisy zamieszczone przez Użytkownika.
12. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Zobowiązany jest do podawania informacji i danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd. Użytkownik zamieszcza informacje, treści, zdjęcia oraz inne dane, za które ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich, organów i instytucji, z tytułu ewentualnego podania danych nieprawdziwych lub naruszenia praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, majątkowych lub osobistych.
13. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art.. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierającej treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, kwestionujących fakty historyczne, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
14. Usługodawca poprzez opracowaną Aplikację jest jedynie pośrednikiem w dostarczeniu zamieszczonych przez Użytkownika informacji oraz innych danych, które przesyłane są do właściwego adresata zgodnie z wyborem Użytkownika i nie ponosi wobec adresatów oraz osób trzecich odpowiedzialności za treść, autentyczność, wybór adresata, ewentualne naruszenie praw osób trzecich przez Użytkownika, wynikające z korzystania przez Użytkownika z Aplikacji.
15. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność jej działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcjonalności Aplikacji, jak również ich bezbłędnego działania.
16. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także do zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
17. Usługodawca ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, wyłączyć dostęp do Aplikacji w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Przerwy techniczne w działaniu Aplikacji nie mogą być podstawą zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkowników oraz jakichkolwiek innych osób.
18. Usługodawca zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także do zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
19. Usługodawca ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, wyłączyć dostęp do Aplikacji w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Przerwy techniczne w działaniu Aplikacji nie mogą być podstawą zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkowników oraz jakichkolwiek innych osób.

 

§ 7. Korzystanie z Forum Sygnalistów

1. W ramach korzystania z Aplikacji, Użytkownik może korzystać również z modułu Forum Syngnalistów, udostępnianego jako odnośnik na głównym ekranie aplikacji i prowadzącego, po przekierowaniu Użytkownika z Aplikacji, na stronę internetową https://sygnalista-aplikacja.pl/forum.
2. Wpisy na Forum Sygnalistów są publikowane przez Użytkowników pod wskazanym przez nich pseudonimem.
3. Wpisy podlegają moderowaniu przez Usługodawcę, który zastrzega sobie prawo usuwania wpisów niezgodnych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa lub naruszającymi dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
4. Do publikacji wpisów na Forum Sygnalistów zastosowanie mają postanowienia §6 powyżej, w tym w szczególności Użytkownicy są obowiązani do przestrzegania przy publikowaniu wpisów zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, o którym mowa w art.. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia