POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

Państwa dane osobowe przetwarza: EON46 Spółka Akcyjna, ul. Młyńska 12 lok. 322, 61-730 Poznań, KRS: 0000810511, NIP:7831803136, REGON: 383714263, kapitał zakładowy: 500.000 zł opłacony w całości.

 

 1. W czym może mi pomóc Inspektor Ochrony Danych?

W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości dotyczących przetwarzania danych osobowych za pomocą Aplikacji, prosimy o kontakt z IOD pod adresem: iod@eon46.com .

 

 • Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 

Jakie dane zbieramy?

W celu umożliwienia pełnego wykorzystania Aplikacji przez jej użytkowników zbieramy następujące dane:

 1. Imię i nazwisko,
 2. Adres zamieszkania
 3. Numer telefonu,
 4. Adres email i hasło do logowania,
 5. Dane dotyczące zdarzenia zgłoszonego w aplikacji,
 6. Dane o lokalizacji urządzenia, na którym użytkownik korzysta z Aplikacji.
 7. Dane zbierane podczas logowania do Aplikacji, tj. : marka; model; identyfikator sprzętowy; rodzaj i wersja systemu operacyjnego; data i godzina logowania, adres IP.
 8. Numer IMEI urządzenia mobilnego, na którym Użytkownik korzysta z Aplikacji.

 

Kiedy je zbieramy?

Dane osobowe są zbierane:

 1. W przypadku użytkowników pobierających Aplikację – w chwili rejestracji w Aplikacji i potwierdzenia założenia konta przez Użytkownika,
 2. W przypadku korzystania z Aplikacji – w chwili utworzenia przez użytkownika zgłoszenia nowego zdarzenia lub w chwili zalogowania przez użytkownika do Aplikacji.

 

W jakim celu je zbieramy?

Zbieramy dane osobowe aby:

 1. Umożliwić użytkownikom prawidłowe korzystanie z Aplikacji poprzez korzystanie z konta użytkownika,
 2. Świadczyć drogą elektroniczną usługi dostępne w Aplikacji na rzecz użytkowników,
 3. Tworzyć rejestry i ewidencje związane z obowiązkami wynikającymi z RODO,
 4. Prawidłowo administrować działaniem Aplikacji,
 5. Przekazywać informacje zawarte przez Użytkowników w Zgłoszeniach wprowadzanych do aplikacji.
 6. Zapobiegać wysyłaniu fałszywych zgłoszeń i korzystaniu z Aplikacji niezgodnie z jej przeznaczeniem.
 7. Realizować cele marketingowe Administratora danych osobowych.
 8. W celach analitycznych i statystycznych – dla poprawy działania Aplikacji oraz poprawy reakcji na zapytania użytkowników.

 

Na jakich podstawach przetwarzamy dane osobowe?

 1. Zgoda osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub czynności przed zawarciem umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (w zakresie prowadzenia rejestrów i dokumentacji wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na:
 • Prowadzeniu działań marketingowych w związku z funkcjonowaniem Aplikacji, w tym umieszczeniu w Aplikacji pól umożliwiających wyświetlanie reklam.
 • Prowadzenia analiz i statystyk mających na celu poprawę działania Aplikacji.
 • Administrowania działaniem Aplikacji,
 • Zapobieganiu przesyłaniu fałszywych zgłoszeń za pośrednictwem Aplikacji i korzystaniu z niej przez Użytkowników niezgodnie z przeznaczeniem,
 • Tworzenia ewidencji i rejestrów związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO,

Tj. przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych niewymagające identyfikacji

Ze względu na to, że Aplikacja służy do przesyłania wiadomości od Użytkownika do wskazanego adresata, a za treść wiadomości odpowiada Użytkownik, może zdarzyć się, że w treści wiadomości zamieszczonej przez Użytkownika w Aplikacji również pojawią się dane osobowe. Administrator danych osobowych w zakresie zwykłego funkcjonowania Aplikacji nie posiada dostępu do treści wiadomości wysyłanych przez Użytkowników, wobec czego nie jest w stanie zidentyfikować osób, których dane mogą być w ten sposób przetwarzane.

 

 1. Ochrona prywatności dzieci

Aplikacja stanowi usługę społeczeństwa informacyjnego, stąd – w przypadku dziecka w wieku do lat 16, jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe jedynie w przypadku, gdy zgoda na przetwarzanie danych osobowych zostanie wyrażona lub potwierdzona przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka i wyłącznie w takim zakresie.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych
 2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji mogą być:
 3. Organy publiczne – przekazanie następuje na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub – w przypadku przesłania informacji od użytkownika za pomocą Aplikacji – na żądanie samego użytkownika.
 4. Podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych osobowych lub korzystające z pól reklamowych udostępnionych przez Administratora danych osobowych w Aplikacji – w zakresie publikacji reklam w Aplikacji, obsługi hostingu, oraz podobnych usług świadczonych na rzecz Administratora danych osobowych.
 5. Podmioty świadczące obsługę prawną i księgową na rzecz Administratora danych osobowych.

 

 • Jak długo dane są przechowywane?
  1. Administrator danych osobowych przechowuje dane przez następujące okresy:
 1. W przypadku danych osobowych niezbędnych do świadczenia usług droga elektroniczną i realizacji umowy o świadczenie usług – przez okres konieczny do świadczenia usług droga elektroniczną, jednak nie dłużej niż do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń związanych ze świadczonymi usługami.
 2. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednakże nie dłużej niż do momentu rezygnacji przez użytkownika z korzystania z Aplikacji.
 3. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych lub danych przetwarzanych do celów marketingowych – do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych, jednakże nie dłużej niż 5 lat, liczonych od końca roku, w którym Administrator danych osobowych rozpoczął przetwarzanie.
 4. W przypadku danych osobowych przetwarzanych do celów analitycznych, administrowania Aplikacją oraz plików cookies – do czasu ich zdezaktualizowania lub utraty przydatności.
 5. W przypadku zgłoszenia żądania realizacji prawa do bycia zapomnianym, każde zgłoszenie jest rozpatrywane indywidualnie.

 

 • Czy Państwa dane mogą zostać przekazane do państw trzecich?
 1. Aplikacja wykorzystuje popularne usługi i technologie, oferowane m.in. przez Google czy Facebook, które – z racji siedziby w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – w świetle przepisów RODO jest traktowane jako podmiot z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej).
 2. RODO ogranicza możliwość przekazywania danych osobowych do państw trzecich, z uwagi na to, że mogą one nie gwarantować odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej oraz ze względu na to, że nie stosuje się tam przepisów prawa europejskiego. Każdy Administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazania danych osobowych.
 3. Administrator danych osobowych zapewnia, że w związku z korzystaniem z usług i technologii, dane osobowe są przekazywane wyłącznie tym podmiotom ze Stanów Zjednoczonych, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty uczestniczące w tym programie gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 4. Administrator danych osobowych w każdej chwili udzieli Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, jak również w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

 1. Jakie są prawa osób, których dotyczą dane osobowe?

Użytkownik Aplikacji, który wprowadził do niej swoje dane osobowe, ma prawo do:

 1. Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 2. Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 3. Żądania usunięcia danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może żądać ich usunięcia, w przypadku, gdy uzna, że nie ma podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał jej dane osobowe i nie zachodzą podstawy uzasadniające dalsze przetwarzanie.
 4. Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – osoba, której dane dotyczą może żądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej, lub osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 • Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego: Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.
 • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Osoba, której dane dotyczą ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W sprzeciwie należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której dane dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy dalszego przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrykturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które zostały przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Osoba, której dane dotyczą może zlecić Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi.

Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez skierowanie wiadomości email na adres: iod@eon46.com.

 

 1. Możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, może ona w każdym czasie wycofać udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie uchyla legalności przetwarzania danych osobowych sprzed złożenia oświadczenia.

Swoje uprawnienie może Pan/Pani zrealizować poprzez skierowanie wiadomości email na adres: iod@eon46.com.

 

 1. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Osoba, której dane dotyczą, i która uważa, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • Konieczność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej – konieczne, jeżeli osoba, której dane dotyczą chce skorzystać z Aplikacji i wykorzystywać w pełni jej funkcjonalności, w tym w szczególności utworzyć w niej konto użytkownika.

 

 • Czy korzystamy z cookies?
  1. Aplikacja nie korzysta z plików cookies.

 

 • Czy zbieramy logi serwera?
  1. Informacje o niektórych zdarzeniach wywołanych przez użytkowników są zapisywane jako logowanie na serwerze. Dane te są wykorzystywane wyłącznie dla prawidłowego administrowania Aplikacją i zapewnienia sprawnej obsługi Aplikacji i udostępnionych w niej funkcjonalności.
  2. Zapisowi mogą podlegać:
 1. Marka i model urządzenia mobilnego;
 2. identyfikator sprzętowy;
 3. rodzaj i wersja systemu operacyjnego;
 4. data i godzina logowania,
 5. adres IP urządzenia mobilnego.
  1. Zapisowi mogą podlegać również logi działań użytkowników, w takim wypadku logi dostępne są w narzędziach obsługujących poszczególne funkcjonalności Aplikacji lub jej strony internetowej.
  2. Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami i są wykorzystywane wyłącznie do prawidłowego administrowania działaniem Aplikacji lub strony internetowej.

 

 1. Czy w aplikacji mogą pojawić się odesłania do innych stron lub usług?
  1. Aplikacja posiada pola reklamowe, w których mogą być wyświetlane reklamy stanowiące odesłania do stron internetowych reklamodawców. Wskazane strony internetowe posiadają odrębne polityki prywatności, zaś Administrator danych osobowych nie ma wpływu na treści wyświetlane w polach reklamowych.
  2. W przypadku reklam Administrator danych osobowych stosuje technologię dostarczaną przez Google, które stosuje własne polityki prywatności dotyczące wyświetlania reklam, oparte o pliki cookies. W przypadku chęci wyłączenia reklam Google, prosimy o postępowanie zgodnie z procedurą przewidzianą w politykach prywatności Google.

 

 • Czy wykorzystujemy profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji?

W chwili obecnej Aplikacja nie stosuje mechanizmów pozwalających na profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji wobec jej użytkowników przez Administratora danych osobowych.

 

 • Postanowienia końcowe
 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostanie Pan/Pani powiadomiony/powiadomiona poprzez publikację nowego tekstu Polityki Prywatności w Aplikacji i na stronie internetowej. Zmiany wchodzą w życie z dniem publikacji nowego tekstu Polityki prywatności.
 3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 23.01.2020 r.