Konkurs – #BadzPrzykladem

Artboard – 18

Jesteś osobą aktywną społecznie? Udzielasz się obywatelsko? Organizujesz akcje sprzątania lasów?

To właśnie Ciebie szukamy!

Weź udział w naszym konkursie – #BadzPrzykladem !

Nagraj film związany z naszym hashtagiem #BadzPrzykladem, umieść go na swoim portalu społecznościowym (Facebook, Instagram, Tik Tok) i zgarnij pieniądze. Kto wie, może przy okazji zainspirujesz kogoś do działania?

Zasady są proste!
Przygotuj film trwający od 15 sekund do 30 sekund.
Musi on być udostępniony publicznie, żebyśmy mogli go odnaleźć!
Pamiętaj też o tym, żeby użyć hashtagu #BadzPrzykladem oraz oznaczyć profil Sygnalisty (w zależności od platformy: Facebook – @SygnalistaPL, Instagram – @sygnalistapl, Tik Tok – @sygnalista) w opisie swojego zgłoszenia.

Nagrodzimy trzy najbardziej kreatywne zgłoszenia!
Zapraszamy wszystkich do zabawy! Wystarczy ukończone 15 lat!
Za pierwsze miejsce dostaniecie od nas 500 zł, za drugie 250 zł, a za trzecie 150 zł!

Regulamin konkursu „#BadzPrzykladem”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Organizatorem i fundatorem nagród w konkursie „#BadzPrzykladem” (dalej: „Konkurs”) jest EON46 Spółka Akcyjna, ul. Stanisława Taczaka 24, 61-819 Poznań, KRS: 0000810511, NIP:7831803136, REGON: 383714263.
Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 30 czerwiec 2021 r.
Wzięcie udziału w Konkursie jest dobrowolne, nieodpłatne oraz jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu (dalej „Regulamin”).
Regulamin jest dostępny (nieodpłatnie) w formie papierowej w siedzibie Organizatora Konkursu, a także w formie elektronicznej na stronie internetowej pod adresem: https://sygnalista-aplikacja.pl/, przez cały okres trwania Konkursu.
Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
Konkurs jest prowadzony w serwisach www.instagram.com, www.facebook.com, www.tiktok.com.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, która w dniu zgłoszenia udziału w Konkursie ukończyła 15 rok życia, stale zamieszkująca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz będąca rezydentem podatkowym w Polsce
i posiadająca zdolność do czynności prawnych odpowiednio:
– pełną – w przypadku osób pełnoletnich oraz ograniczoną – w przypadku osób, które ukończyły 15 rok życia, (dalej „Uczestnik” lub w liczbie mnogiej „Uczestnicy”), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 niniejszego paragrafu.
Osoby małoletnie, które ukończyły lat 15, mogą wziąć udział w Konkursie wyłącznie pod warunkiem wyrażenia zgody na wzięcie udziału w Konkursie przez ich przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny lub rodzice). Skan podpisanego oświadczenia przedstawiciela ustawowego takiej osoby, zawierającego wyraźną zgodę na jej udział w Konkursie, powinien zostać przesłany wraz z filmem zgłoszeniowym poprzez prywatną wiadomość w serwisie Facebook na fanpage – https://www.facebook.com/SygnalistaPL
Do konkursu można zgłaszać prace zbiorowe, nagroda zostanie przesłana do jednej wskazanej przez zgłaszającego osoby.
W Konkursie nie mogą brać udziału:
1) członkowie władz Organizatora Konkursu oraz członkowie jury konkursowego;
2) pracownicy Organizatora Konkursu i Współorganizatora Konkursu, a także osoby współpracujące z Organizatorem Konkursu i Współorganizatorem Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych przy realizacji Konkursu (bez względu na prawną formę tej współpracy);
3) członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w pkt 1) i 2) powyżej, tj. osoby pozostające z którąkolwiek z osób wymienionych w pkt 1) i 2) powyżej w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo związane z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
W razie powzięcia przez Organizatora Konkursu uzasadnionych wątpliwości, czy Uczestnik spełnia warunki określone w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu, a także w razie powzięcia przez Organizatora Konkursu uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości podanych przez Uczestnika danych osobowych, Organizator Konkursu ma prawo zażądać od Uczestnika przedłożenia do wglądu w siedzibie Organizatora Konkursu oryginału lub (według wyboru Uczestnika) przesłania za pośrednictwem poczty elektronicznej skanu dokumentu tożsamości potwierdzającego spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie, pod rygorem utraty prawa do brania udziału w Konkursie.

§ 3. ZADANIE KONKURSOWE

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do osób aktywnych społecznie. Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace przygotowane samodzielnie, których autorem jest osoba zgłaszająca.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na: Stworzeniu krótkiego filmu (od 15 do 30 sekund) pokazującego pozytywne działanie społeczne i opatrzenie go w opisie hashtagiem #BadzPrzykladem oraz oznaczenie profilu Sygnalista (Facebook – @SygnalistaPL, Instagram – @sygnalistapl, Tik Tok – @sygnalista), zgłoszenie musi być udostępnione publicznie na jednym z serwisów społecznościowych: Facebook, Instagram, Tik Tok.
Jeśli w opisie filmu nie będzie hashtagu #BadzPrzykladem lub oznaczenia profilu Sygnalisty – zgłoszenie nie będzie brane pod uwagę.
Jeden Uczestnik może zgłosić więcej niż 1 (jedno) rozwiązanie Zadania Konkursowego, nie więcej jednak niż 3 (trzy) takie rozwiązania, z których każde musi zawierać elementy oraz spełniać parametry wskazane w ust. 1-6 niniejszego paragrafu. Jeśli Uczestnik zgłosi więcej niż 3 (trzy) rozwiązania Zadania Konkursowego, zgłoszenia czwarte i dalsze zostaną odrzucone, przy czym decydować będzie w takim przypadku kolejność zgłoszeń.
Do Konkursu nie zostaną dopuszczone rozwiązania Zadania Konkursowego, które:
1) w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawo obowiązujące w Polsce;
2) w jakikolwiek sposób mogą naruszać prawa osób trzecich, zwłaszcza dobra osobiste, prawa autorskie lub prawa własności przemysłowej (intelektualnej);
3) zawierają treści obraźliwe albo powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe lub naganne moralnie, np. łamią normy obyczajowe;
5) zostały zrealizowane przy udziale członków jury konkursowego i/lub pracowników (współpracowników) Organizatora Konkursu lub Współorganizatora Konkursu albo członków najbliższej rodziny osób wyżej wymienionych;
6) naruszają inne postanowienia zawarte w Regulaminie lub zostały nadesłane po terminie wskazanym w ust. 9 niniejszego paragrafu.

§ 4. NAGRODY

W Konkursie zostanie przyznanych 3 (trzy) następujące nagrody finansowe:
I miejsce: nagroda finansowa w wysokości 500 zł (pięćset złotych),
II miejsce: nagroda finansowa w wysokości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych),
III miejsce: nagroda finansowa w wysokości 150 (sto pięćdziesiąt złotych).
Uczestnik, który zgłosił do Konkursu więcej niż jedno rozwiązanie Zadania Konkursowego, ma prawo uzyskać więcej niż jedną nagrodę w Konkursie, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę za zajęcie I, II lub III miejsca.
Współorganizator Konkursu przyznaje dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości każdej nagrody finansowej i rzeczowej, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Od łącznej wartości nagród Współorganizator Konkursu (jako płatnik) potrąci kwotę podatku w wysokości 10% jej wartości na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 41 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1990 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1426, z późn. zm.) i odprowadzi tę kwotę na rachunek właściwego urzędu skarbowego.
Nagrody zostaną wydane laureatom Konkursu najpóźniej w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od dnia upublicznienia wyników Konkursu w sposób określony w § 5 ust. 7 Regulaminu.
Nagrody finansowe zostaną przekazane w formie przelewu bankowego, na rachunek bankowy wskazany na piśmie przez laureatów Konkursu. Współorganizator Konkursu nie przewiduje przekazywania nagród pieniężnych w gotówce.

§ 5. PRZYZNANIE NAGRÓD

Laureatów Konkursu wyłoni jury konkursowe, złożone z przedstawicieli EON46.
Posiedzenie jury konkursowego odbędzie się w terminie do dnia 6 lipca 2021 r. Dopuszcza się odbycie posiedzenia jury konkursowego w formie wideokonferencji.
Jury dokona najpierw wyboru 3 (trzech) najlepszych filmów związanych z hashtagiem #BadzPrzykladem według własnego uznania, uwzględniając kryteria takie jak: zgodność z zadanym hasłem #BadzPrzykladem, oryginalność (nieszablonowe ujęcie tematu) oraz unikatowość pomysłu.
Kryteria oceny stosowane przez jury są subiektywne i nie są weryfikowalne.
Decyzje jury konkursowego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie, z zastrzeżeniem uprawnień laureatów Konkursu wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone publicznie w dniu 7 lipca 2021 r. na stronie internetowej pod adresem: www.sygnalista-aplikacja.pl.
W terminie 5 (pięciu) dni roboczych od daty posiedzenia jury konkursowego laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pomocą poczty elektronicznej – na wskazany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej, przy czym Organizator zastrzega, że ten sposób powiadomienia o wynikach Konkursu dotyczy jedynie jego laureatów. Pozostali Uczestnicy dowiedzą się o wynikach Konkursu w sposób określony w ust. 7 niniejszego paragrafu.
W razie niemożności skontaktowania się z laureatem Konkursu w sposób opisany w ust. 8 niniejszego paragrafu, w terminie do dnia 14 lipca 2021 r., pomimo podjętych przez Organizatora co najmniej 3 (trzech) prób nawiązania takiego kontaktu (za pomocą wykonania połączenia telefonicznego i poczty elektronicznej), a także w razie nieprzekazania przez laureata, w terminie wyżej wskazanym, pomimo nawiązania z nim kontaktu przez Organizatora Konkursu, materiałów, danych, zgód i oświadczeń potrzebnych do wydania nagrody zgodnie z Regulaminem, Organizator Konkursu jest zwolniony z obowiązku podejmowania dalszych prób nawiązania kontaktu z takim laureatem.

§ 6. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

Dane Uczestników, o ile stanowią dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej „RODO”), są przekazywane wyłącznie Organizatorowi Konkursu wyłącznie w celu określonym w Regulaminie i podlegają ochronie przewidzianej w przepisach RODO. Organizator Konkursu zbiera i przetwarza dane osobowe Uczestników wyłącznie w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu.
Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres tych danych:
– imię i nazwisko;
– adres poczty elektronicznej e-mail;
– numer telefonu kontaktowego;
– w przypadku laureatów Konkursu – dodatkowo adres, na który ma być wysłana nagroda rzeczowa, numer rachunku bankowego oraz dane niezbędne na potrzeby dokonania rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu zryczałtowanego podatku od nagród (PESEL, adres stałego zamieszkania).
Administratorem danych osobowych jest wyłącznie Organizator Konkursu. Administrator przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z RODO. Dane osobowe Uczestników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora.
Organizator Konkursu stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę danych osobowych Uczestników odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpieczy dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Uczestnik przez zgłoszenie udziału w Konkursie jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu określonym w Regulaminie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.
Uczestnicy mają niczym nieograniczone prawo do wglądu w swoje dane osobowe. Organizator Konkursu zapewnia Uczestnikom pełne prawo zaktualizowania danych osobowych, które są niekompletne, nieprawidłowe lub nieaktualne. Uczestnicy mają w szczególności prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Prawa powyższe Uczestnicy mogą wykonywać np. przesyłając taką informację na następujący adres Organizatora Konkursu: iod@eon46.com
Dane osobowe Uczestników, poza danymi osobowymi laureatów Konkursu, zostaną usunięte przez Organizatora Konkursu po posiedzeniu jury konkursowego, najpóźniej do dnia 26 lipca 2021 r. Po dacie wskazanej w zdaniu poprzedzającym dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu ogłoszenia wyników Konkursu, wydania nagród i zrealizowania obowiązków podatkowych.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym § 6 Regulaminu zastosowanie mają postanowienia dokumentu zatytułowanego: Polityka ochrony danych osobowych w Firmie EON46.

§ 7. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prawa do wszystkich materiałów tekstowych, graficznych, fotografii, aplikacji, baz danych, materiałów dźwiękowych oraz wideo oraz innych twórczych elementów związanych lub wykorzystywanych w związku z organizacją Konkursu, w szczególności do materiałów zamieszczonych pod hashatgiem – #BadzPrzykladem, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1231, z późn. zm.; dalej „ustawa o prawie autorskim”), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2020 r., poz. 1913, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2134, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2020 r., poz. 286, z późn. zm.). Żaden z elementów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie może być powielany i rozpowszechniany w inny sposób niż określony Regulaminem. Wszelkie nazwy handlowe używane przez Organizatora Konkursu i Współorganizatora Konkursu w związku z Konkursem, stanowią chronione prawem znaki towarowe i jakiekolwiek ich wykorzystywanie odbywać się może jedynie za zgodą Organizatora Konkursu lub Współorganizatora Konkursu.
Uczestnik, przekazując Organizatorowi Konkursu rozwiązanie Zadania Konkursowego, oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa do tego rozwiązania i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone oraz że jest wyłącznym jego autorem, że stanowi ono przejaw jego własnej twórczej działalności, a przekazanie rozwiązania Zadania Konkursowego Organizatorowi Konkursu nie narusza praw żadnej osoby trzeciej. Uczestnik gwarantuje ponadto, że w czasie trwania Konkursu prawa te nie zostaną zbyte ani obciążone na rzecz osób trzecich.
Z chwilą otrzymania przez Organizatora Konkursu rozwiązania Zadania Konkursowego, Uczestnik udziela Organizatorowi Konkursu oraz Współorganizatorowi Konkursu zgody, bez dodatkowego wynagrodzenia, na korzystanie i rozporządzanie treścią tego rozwiązania na potrzeby związane z organizacją Konkursu i jego rozstrzygnięciem.
Autorskie prawa majątkowe do nagrodzonych rozwiązań Zadania Konkursowego oraz prawo do wykonywania opracowań nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego przeniesione zostaną przez laureatów bezpośrednio na Współorganizatora Konkursu, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez dodatkowego wynagrodzenia, na podstawie odrębnego pisemnego oświadczenia Uczestnika z chwilą wydania nagrody. Współorganizator Konkursu nabywa na własność prawa, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w pełnym zakresie wynikającym z przepisów ustawy o prawie autorskim, w szczególności na następujących polach eksploatacji:
1) w zakresie utrwalania, zwielokrotniania, kopiowania, rozpowszechniania całości lub części utworu, za pomocą wszelkich technologii, w wersjach dwuwymiarowej i trójwymiarowej, w tym z zastosowaniem technologii cyfrowych, analogowych lub optycznych, za pośrednictwem urządzeń elektronicznych, druku, offsetu, nadrukowywania i drukowania (nanoszenia) na wszelkich materiałach;
2) w zakresie zapisywania, odtwarzania, rozpowszechniania, prezentowania całości lub części utworu, z użyciem komputerów, w tym w ramach sieci komputerowych;
3) w zakresie udostępnienia, rozpowszechniania w sieci Internet oraz w innych sieciach, a także na jakichkolwiek stronach i serwisach internetowych, w tym także w serwisach społecznościowych;
4) w zakresie nadawania za pomocą telewizji przewodowej albo bezprzewodowej, całości lub części utworu, przez stację naziemną lub satelitarną lub przez sieci komputerowe oraz:
5) na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, tj.:
a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono (reprodukcje utworu) – wprowadzanie do obrotu (w tym na zasadach komercyjnych), użyczenie, najem lub sprzedaż na rzecz dowolnej osoby trzeciej, w tym na rzecz dowolnego przedsiębiorcy, oryginału albo egzemplarzy albo reprodukcji utworu wraz z prawem przeniesienia na dowolnego nabywcę prawa do oznaczania zwycięskimi wzorami graficznymi m.in. odzieży i akcesoriów, obuwia oraz wyrobów skórzanych i wprowadzania tak oznaczonych produktów do obrotu;
c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
Z chwilą wydania nagrody laureat przenosi bezpośrednio na Współorganizatora Konkursu, bez dodatkowego wynagrodzenia, także prawo do wykonywania opracowań nagrodzonego rozwiązania Zadania Konkursowego, w szczególności tłumaczenia, przeróbek, adaptacji oraz prawo do rozporządzania i korzystania z opracowania, w tym na zasadach komercyjnych, bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy (prawo zależne) oraz do zezwalania na wykonywanie tych praw.
Z chwilą wydania nagrody laureat zobowiązuje się nie wykonywać przysługujących mu autorskich praw osobistych w odniesieniu do rozwiązania Zadania Konkursowego.
Niezłożenie przez laureata oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 i ust. 5 niniejszego paragrafu, upoważnia Organizatora Konkursu i Współorganizatora Konkursu do odmowy wydania przyznanej temu laureatowi nagrody.
W przypadku uczestników i laureatów niepełnoletnich wymagane jest złożenie odpowiednich oświadczeń, o których mowa w niniejszym § 7, przez ich przedstawiciela ustawowego (opiekun prawny lub rodzice).

§ 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORA KONKURSU

Organizator Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku niemożności wydania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata Konkursu, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych laureata, o której Organizator Konkursu nie został poinformowany lub w przypadku niespełnienia przez Uczestnika warunków, o których mowa w Regulaminie.
Uczestnik jest odpowiedzialny za swoją kreacje filmową, przekazaną Organizatorowi Konkursu i w tym zakresie zwalnia Organizatora Konkursu z jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec osób trzecich, których prawa zostały naruszone przez publikację rozwiązania Zadania Konkursowego, a w przypadku laureatów Konkursu – przez wykorzystanie rozwiązania Zadania Konkursowego w sposób zgodny w Regulaminem.
Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika bądź podanie nieprawdziwych danych stanowi podstawę jego wykluczenia z udziału w Konkursie – na zasadach opisanych w Regulaminie.
Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia konkursowe, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności z powodów technicznych.
Organizator Konkursu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść i formę materiałów konkursowych przekazywanych przez Uczestników.

§ 9. REKLAMACJE

Reklamacje dotyczące organizacji Konkursu powinny być wysyłane wyłącznie na adres siedziby Organizatora Konkursu wskazany w § 1 ust. 1 Regulaminu, w formie pisemnej, bądź poprzez formularz dostępny na stronie: https://sygnalista-aplikacja.pl/kontakt/ niezależnie od formy z dopiskiem „reklamacja – konkurs #BadzPrzykladem”, w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty upublicznienia wyników Konkursu w sposób opisany w § 5 ust. 7 Regulaminu. W treści reklamacji należy wskazać przyczynę reklamacji wraz ze zwięzłym opisem zaistniałego zdarzenia oraz wskazać dane adresowe umożliwiające przesłanie odpowiedzi na reklamację. W razie braku potrzebnych informacji, Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo wezwania Uczestnika do uzupełnienia braków reklamacji w terminie 3 (trzech) dni od daty takiego wezwania. Nieuzupełnienie przez Uczestnika braków reklamacji uprawnia Organizatora Konkursu do pozostawienia takiej reklamacji bez rozpoznania.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora Konkursu na podstawie Regulaminu, w ciągu 14 (czternastu) dni od ich otrzymania.
Odpowiedź na reklamację będzie przesyłana w formie pisemnej, o ile osoba składająca reklamację udostępni adres do korespondencji lub w formie wiadomości e-mail na podany przez tę osobę adres elektroniczny.
Postanowienia ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu nie wykluczają ani nie ograniczają w żaden sposób możliwości dochodzenia przez Uczestników ewentualnych roszczeń wobec Organizatora Konkursu lub Współorganizatora Konkursu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa (na zasadach ogólnych).

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy polskiego prawa.
Zmiany Regulaminu mogą następować wyłącznie z poszanowaniem praw nabytych Uczestników.
Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu z powodu małej ilości przesłanych zgłoszeń.

ZGODA PRZEDSTAWICIELA USTAWOWEGO
(OPIEKUN PRAWNY LUB RODZICE)
NA UDZIAŁ W KONKURSIE OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ

Ja (my), niżej podpisany(i) ________________________________________________,
jako opiekun prawny / rodzic _______________________________________,
oświadczam, że wyrażam zgodę na udział mojego dziecka _________________________________________ w konkursie pod nazwą: #BadzPrzykladem (dalej „Konkurs”), którego organizatorem jest firma EON46 Spółka Akcyjna, ul. Stanisława Taczaka 24, 61-819 Poznań, KRS: 0000810511, NIP:7831803136, REGON: 383714263.
Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu i akceptuję postanowienia tego Regulaminu.
Jednocześnie wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację wizerunku niepełnoletniego
_____________________ wyłącznie na potrzeby dokumentacji i dla celów promocyjnych Konkursu, na stronach internetowych Organizatora Konkursu i Współorganizatora Konkursu.
Oświadczam jednocześnie, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystanie moich danych osobowych oraz danych osobowych małoletniego ___________________________ wyłącznie dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu zgodnie z przepisami RODO oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

Ponadto oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:
– dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby Konkursu;
– podanie danych osobowych jest dobrowolne;
– mam prawo dostępu do treści danych osobowych oraz ich poprawiania.

podpis rodzica / opiekuna prawnego podpis rodzica / opiekuna prawnego

Share on facebook
Share on twitter

KOMENTARZE

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Organizacje pozarządowe – NGO

NGO to skrót od angielskiego non governmental organization, któremu w języku polskim odpowiada określenie organizacja pozarządowa. Organizacja pozarządowa to dobrowolna grupa obywateli działająca w

Spis powszechny

Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują

Nowy Sygnalista

Dołącz do naszych testów i pobierzesz aplikacje, nie musisz zakładać nowego konta. Nowa wersja znacząco poprawia działanie Sygnalisty, sprawdź! Pobierz wersje testową: https://bit.ly/3eDWOaR Aktualizacja

NEWSLETTER

Dołącz do naszego newslettera jeśli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach w aplikacji i na portalu oraz ciekawych działaniach i ruchów społecznych dotyczących Sygnalistów w Polsce i na świecie, zapisz swój adres e-mail w naszej bazie.

Zmieniamy się dla Was! Łączymy siły z Międzynarodowym Instytutem Społeczeństwa Obywatelskiego. Naszym celem jest zbudowanie świadomego społeczeństwa obywatelskiego, które stanie się fundamentem harmonijnego życia w każdej wspólnocie.