Polityka prywatności

 1. Administratorem danych osobowych jest:

EON46 Spółka Akcyjna, ul. Stanisława Taczaka 24, 61-819 Poznań, KRS: 0000810511, NIP:7831803136, REGON: 383714263, kapitał zakładowy: 500.000 zł opłacony w całości.

 

 1. W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych:

Email: iod@eon46.com

 

 • Pojęcia użyte w Polityce Prywatności

Wszystkie pojęcia użyte w niniejszej Polityce mają takie samo znaczenie jak pojęcia wskazane w §2 Regulaminu Aplikacji „Rephysio”.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych:
 • Zakres przetwarzanych danych osobowych

W Aplikacji są przetwarzane następujące dane osobowe Użytkowników:

 • Imię
 • Adres email
 • Numer telefonu Użytkownika
 • Dane zapisywane w postaci logów serwera, w zakresie wskazanym w pkt. XIII Polityki prywatności
 • Obsługa przesyłania korespondencji Użytkownika w Czacie, polegająca wyłącznie na umożliwieniu przesłania wiadomości i zapisania jej na urządzeniu Użytkownika, bez jednoczesnego zapisu przez Aplikację.
 • Identyfikator płatności Użytkownika

 

 • Zbieranie danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników są zbierane przez Administratora danych osobowych w momencie dokonania przez Użytkownika rejestracji w Aplikacji.

Dane osobowe są zbierane przez Administratora od Użytkowników lub od operatorów systemów pozwalających na logowanie za pomocą profilu Użytkownika w tych systemach, w tym w szczególności  Facebook, Google oraz Sign in with Apple.

 

 • Cele przetwarzania danych osobowych
 • Umożliwienie Użytkownikom korzystania z Aplikacji i dostarczenie treści cyfrowych w ramach wykupionej subskrypcji,
 • Świadczenie na rzecz Użytkowników usług drogą elektroniczną w ramach funkcjonalności udostępnionych w Aplikacji,
 • Umożliwienie Użytkownikom realizacji usługi konsultacji z fizjoterapeutą na czacie, o której mowa w § 6 Regulaminu,
 • Tworzyć rejestry i ewidencje związane z obowiązkami wynikającymi z RODO,
 • Prawidłowo administrować działaniem Aplikacji,
 • Zapobiegać naruszeniom Regulaminu oraz przesyłaniu treści bezprawnych,
 • W celach analitycznych i statystycznych – dla poprawy działania Aplikacji i jej poszczególnych modułów

 

 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 1. Zgoda osób, których dane dotyczą w zakresie, w jakim brak jest innych podstaw przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO
 2. Wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub czynności przed zawarciem umowy podjęte na żądanie osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 3. Wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze danych osobowych (w zakresie prowadzenia rejestrów i dokumentacji wynikającej z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, obowiązków podatkowych) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na:
 • Prowadzenia analiz i statystyk mających na celu poprawę działania Aplikacji.
 • Administrowania działaniem Aplikacji,
 • Zapobieganiu przesyłaniu korzystaniu z Aplikacji przez Użytkowników niezgodnie z przeznaczeniem,
 • Tworzenia ewidencji i rejestrów związanych z przetwarzaniem danych osobowych zgodnie z zasadami wynikającymi z RODO,

Tj. przetwarzanie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

 

 1. Przetwarzanie danych niewymagające identyfikacji

Aplikacja umożliwia Użytkownikom wymianę wiadomości na Czacie z fizjoterapeutą. W treści wiadomości mogą znaleźć się informacje stanowiące dane osobowe. Administrator danych osobowych w zakresie działania Aplikacji nie przechowuje wiadomości przesyłanych na Czacie, a jedynie umożliwia ich przesłanie i zapisanie na urządzeniu Użytkownika. Tym samym Administrator danych osobowych nie ma możliwości identyfikacji osób, których dane w ten sposób są przesyłane za pomocą funkcji Czatu w Aplikacji, jak również nie przechowuje tych informacji.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych
 2. Odbiorcami danych osobowych przetwarzanych w Aplikacji mogą być:
 3. Podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych osobowych – w zakresie obsługi hostingu lub podobnych usług świadczonych na rzecz Administratora danych osobowych.
 4. Podmioty świadczące obsługę prawną i księgową na rzecz Administratora danych osobowych.
 5. Podmioty realizujące na podstawie odrębnej umowy z Administratorem danych osobowych usługi w zakresie konsultacji z fizjoterapeutą.
 6. W przypadku, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub decyzji właściwego organu, a także jeżeli Użytkownik sam zgłosi takie żądanie, Administrator danych osobowych może udostępnić dane osobowe Użytkownika właściwym organom publicznym.

 

 • Czas przechowywania danych osobowych
  1. Dane osobowe są przechowywane przez następujące okresy:
 1. Dane niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną i realizacji umowy o świadczenie takich usług – przez czas konieczny do świadczenia takiej usługi, jednakże nie dłużej niż do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń dotyczących świadczonych usług.
 2. Dane przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych – do momentu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania danych osobowych, jednakże nie dłużej niż 5 lat, liczonych od końca roku, w którym Administrator danych osobowych rozpoczął przetwarzanie danych osobowych.
 3. Dane przetwarzane do celów analitycznych oraz administrowania Aplikacją – do czasu utraty przydatności lub aktualności danych.
  1. Jeżeli Użytkownik zgłosi żądanie realizacji prawa do bycia zapomnianym, zgłoszenie Użytkownika jest rozpatrywane indywidualnie.

 

 • Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
 1. Aplikacja wykorzystuje popularne usługi i technologie, oferowane m.in. przez Google Inc., które – z racji siedziby w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – w świetle przepisów RODO jest traktowane jako podmiot z państw trzecich (spoza Unii Europejskiej).
 2. RODO ogranicza możliwość przekazywania danych osobowych do państw trzecich, ponieważ mogą one nie gwarantować odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych obywateli Unii Europejskiej i nie stosuje się tam przepisów prawa europejskiego.
 3. Każdy Administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazania danych osobowych.
 4. Administrator danych osobowych zapewnia, że w związku z korzystaniem z usług i technologii, dane osobowe są przekazywane wyłącznie w oparciu odpowiednie dozwolone zabezpieczenia zgodnie z art. 46 RODO, oraz weryfikuje, czy podmioty, którym udostępnia dane osobowe zapewniają odpowiedni poziom ochrony. Gwarancje odpowiedniego poziomu ochrony zapewniają m.in. standardowe klauzule umowne przyjęte przez Komisję UE zgodnie z art. 46 ust. 2 RODO.
 5. Administrator danych osobowych w każdej chwili udzieli Użytkownikowi dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych.
 6. Ponadto w każdej chwili przysługuje Użytkownikowi prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

 

 1. Uprawnienia osób, których dane dotyczą

Użytkownik, który korzysta z Aplikacji, ma prawo do:

 1. Dostępu do danych osobowych i otrzymania ich kopii,
 2. Żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych,
 3. Żądania usunięcia danych osobowych – jeżeli Użytkownik uzna, że nie ma podstaw, by Administrator danych osobowych przetwarzał jego dane osobowe i nie zachodzą podstawy uzasadniające dalsze przetwarzanie.
 4. Ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych – Użytkownik może żądać, aby Administrator danych osobowych ograniczył przetwarzanie jej danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania na nich czynności uzgodnionych z nią, jeżeli dane są nieprawidłowe lub przetwarzane bez podstawy prawnej, lub osoba, której dane dotyczą nie chce ich usunięcia z uwagi na konieczność zachowania danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas rozpoznania sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 5. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
 • Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego: Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego. Skorzystanie z tego prawa powoduje, że Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych.
 • Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację: Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni. W sprzeciwie należy wtedy wskazać, jaka szczególna sytuacja dotyczy osoby, której dane dotyczą, która uzasadnia żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych. Administrator danych osobowych zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tych celach, chyba, że wykaże, że podstawy dalszego przetwarzania są nadrzędne wobec praw osoby, której dane dotyczą lub też, że dane te są konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrykturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe, które jej dotyczą, a które zostały przekazane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Użytkownik może zlecić Administratorowi przesłanie ich bezpośrednio innemu podmiotowi.

Użytkownik może zrealizować swoje uprawnienia poprzez skierowanie wiadomości email na adres: iod@eon46.com.

 

 1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i jej wycofanie

W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, Użytkownik może w każdym czasie wycofać raz udzieloną zgodę. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie uchyla legalności przetwarzania danych osobowych sprzed złożenia oświadczenia.

Użytkownik może zrealizować swoje uprawnienie poprzez skierowanie wiadomości email na adres: iod@eon46.com.

 

 1. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Użytkownik, który uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć w tej sprawie skargę do organu nadzorczego. Wiodącym organem nadzorczym, do którego można złożyć skargę w sprawie przetwarzania danych osobowych jest polski organ –  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 • Konieczność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej – konieczne, jeżeli Użytkownik chce skorzystać z Aplikacji oraz wykorzystywać w pełni jej funkcjonalności, w tym w szczególności utworzyć w niej konto Użytkownika.

 

 • Przetwarzanie danych osobowych w formie plików cookies i logów serwera
 1. Aplikacja nie wykorzystuje plików cookies.
 2. Niektóre zdarzenia wywoływane przez Użytkowników i informacje o nich są zapisywane w formie logowania na serwerze. Zapisane w ten sposób dane służą wyłącznie do prawidłowego administrowania działaniem Aplikacji, zapewnienia jej prawidłowej obsługi i nieprzerwanego działania jej poszczególnych funkcjonalności.
 3. Jako logi serwera mogą zostać zapisane następujące informacje:
 4. marka i model urządzenia mobilnego;
 5. identyfikator sprzętowy;
 6. rodzaj i wersja systemu operacyjnego;
 7. data i godzina logowania,
 8. adres IP urządzenia mobilnego.
 9. W formie logowań mogą być zapisywane również logi poszczególnych działań użytkowników. W takim wypadku logi są dostępne w narzędziach przeznaczonych do obsługi poszczególnych funkcjonalności Aplikacji.
 10. Dane wskazane w ust. 2 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi użytkownikami, a ich wykorzystanie obejmuje jedynie działania wskazane w ust. 1 powyżej.

 

 • Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Aplikacja nie wykorzystuje do swojego działania mechanizmów opartych o profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 3. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności Użytkownik zostanie poinformowany poprzez publikację nowego tekstu Polityki Prywatności w Aplikacji i wyświetlenie komunikatu w Aplikacji.
 4. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia ___.2020 r.